Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

Site Navigation:
 
 

Dostihový poriadok Medzinárodnej kynologickej federácie - FCI

1. Účel dostihového poriadku.
Tento poriadok má za účel jednotnosť dostihového konania vo vnútri FCI. Obsahuje záväzné podmienky pre povolenie, vypísanie a vykonanie medzinárodných dostihov pre všetky národné zväzy.

2. Pojem medzinárodné dostihy, povolenie, ochrana termínu, poplatky.
2.1.
Označenie Medzinárodné dostihy môžu mať len také akcie, pre ktoré bol čas a miesto konania nárokované u príslušného národného zväzu* a povolené FCI.
2.2.
Nároky na ochranu termínu a povolenie môžu byť FCI zamietnuté ak:
a/ nárokovaný termín bol práve povolený pre nejaký iný dostihový spolok,
b/ termín koliduje s inou dôležitou kynologickou akciou,
c/ nie je záruka bezchybného vykonania.
2.3.
Povolenie je viazané na poplatok. Výšku poplatku za povolenie a ochranu termínu stanoví vždy pre nadchádzajúci rok Komisia pre chrtov FCI (CDL).

3. Pripustenie a oprávnenie k štartu.
3.1.
Pripustené sú v zásade všetky plemená chrtov.
3.2.
Pre oprávnenie k štartu chrtov platia nasledujúce podmienky:
a/ dostihový pes musí byť zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI,
b/ musí vlastniť platnú dostihovú licenciu,
c/ vek najmenej:
- u veľkých plemien 18 mesiacov
- u whippetov a tal. chrtíkov 15 mesiacov
d/ vek najviac: do konca dostihovej sezóny, v ktorej dosiahne 8 rokov veku.
e/ musí byť prihlásený pod menom majiteľa, uvedeného v licenčnej karte,
f/ majiteľ musí byť členom národného zväzu napojeného na FCI,
g/ vzhľad dostihového psa nesmie byť umelo zmenený (napr. prirodzená srsť nesmie byť ostrihaná),
h/ maximálna výška v kohútiku u whippetov je 51 cm pre psov, 48 cm pre suky, u taliánskych chrtíkov 38 cm.

4. Licenčné karty.
4.1.
Licenčnú kartu vystavuje národný zväz podľa bydliska majiteľa. Musí obsahovať:
a/ plemeno, pohlavie, meno psa, číslo zápisu v plemennej knihe, tetovacie číslo (ak existuje), dátum vrhu, meno a presnú adresu majiteľa,
b/ pre whippetov a taliánskych chrtíkov overený záznam odmeranej výšky.
4.2.
Meranie výšky whippetov a taliánskych chrtíkov.
Meranie výšky začína od 12 mesiacov. Ak je zistená výška u whippeta psa 49 cm a u whippeta suky 47 cm a u taliánskeho chrtíka 37 cm alebo viac vo veku menej ako 24 mesiacov, musí byť tento pes pred začiatkom dostihovej sezóny ešte raz premeraný. Ak sa nevykoná toto premeranie, je licencia neplatná a je treba ju príslušným národným zväzom tomuto psovi odobrať. Takéto druhé meranie je nevyhnutné zapísať do licenčnej karty ako konečné. Meranie výšky môžu vykonávať a potvrdzovať len príslušnými národnými zväzmi označené miesta alebo posudzovatelia.
4.2.1.
Pre psov, ktorí nameranú výšku podľa odst. 3.2. písm. h prekročia, je treba na úrovni národného zväzu na základe uskutočnených opatrení umožniť účasť na dostihoch.
4.3.
V prípade, že v niektorej FCI uznanej zemi nie je žiadna dostihová dráha, môžu byť podmienky k získaniu dostihovej licencie splnené v krajine susednej. Dotiční psi musia byť potom licencovaní národným zväzom pre nich príslušným.
4.4.
Platná licenčná karta pre medzinárodné dostihy môže byť vystavená len vtedy, keď sa preukáže, že dostihový pes nenapáda (nerempluje, nebije sa) a mechanického zajaca prenasleduje spolu so svojimi druhmi.

5. Vypísanie dostihov.
5.1.
Vypísanie dostihov môže byť rozposlané po získaní chráneného termínu a povolenia dostihov.
5.2.
Vo vypísaní dostihov musí byť uvedené:
a/ usporiadateľ, miesto, dátum, hodina začiatku dostihov a čas prezentácie dostihových psov,
b/ meno vedúceho dostihov,
c/ údaje o dostihovej dráhe (dĺžka, tvar, rádius zátačok, druh povrchu, spôsob ťahania zajaca),
d/ spôsob merania časov,
e/ výška štartovného,
f/ spôsob postupu,
g/ poukaz, či dostih bude konaný s rozdelením do tried a či prípadne v triedach pobežia psi a suky spoločne,
h/ stanovené ceny a čas vyhlásenia víťazov,
i/ dátum uzávierky prihlášok,
j/ výhrada ručenia v zmysle bodu 16 dostihového poriadku FCI.
5.3.
K vypísaniu dostihov musí byť priložená prihláška. Táto musí zodpovedať vzoru (viď príloha I) a musí obsahovať zreteľne označené stĺpce pre všetky na vzore požadované údaje.
5.4.
Vypísanie dostihov musí byť odovzdané účastníckemu zväzu usporiadateľa. Tieto podklady zašle národný zväz na FCI - Komisii pre chrtov.
5.5.
V prípade, že vypísanie dostihov bude FCI - Komisiou pre chrtov formálne uznané za závadné (pozastavené), musia byť pri budúcich dostihoch akceptované pokyny dané FCI - Komisiou pre chrtov.

6. Spôsob postupu.
Spôsob postupu stanoví usporiadateľ. Dostihy sa skladajú z rozbehov a finále. K rozbehom sa počítajú tiež nevyhnutné medzibehy. Pre každého vo finále zúčastneného psa je stanovené absolvovať najmenej dva behy. Jeden spôsob postupu je vyhľadanie účastníkov finále podľa umiestnenia v rozbehoch. Iný spôsob postupu je vyhľadanie finalistov podľa časov dosiahnutých v rozbehoch. Tento spôsob môže byť použitý len vtedy, keď je zaistené automatické meranie časov pre všetkých cez cieľovú čiaru bežiacich psov v každom rozbehu. Vo všetkých prípadoch začína meranie času okamžite pri otvorení štartovacích boxov.

7. Podklady pre prihlásenie a rozdelenie do behov, rozdelenie podľa pohlavia, program dostihov.
7.1.
Počty prihlásených a do behu rozdelených:
a/ najmenší prihlásený počet pre plemeno - 6 dostihových psov,
b/ najmenší počet pre rozdelenie do behov - 3 dostihoví psi,
c/ najvyšší počet psov pre rozdelenie do behov: pri rovinovom behu - 6 dostihových psov, pri prekážkovom behu - 4 dostihoví psi.
7.2.
Delenie podľa pohlavia.
7.2.1
Ak je prihlásených aspoň 6 psov jedného plemena a pohlavia, potom bežia psi a suky oddelene. Ak je z jedného pohlavia prihlásených menej ako 6 psov, potom bežia psi a suky spoločne.
7.2.2.
Ak budú s ohľadom na vypísanie podľa rozdelenia do tried uskutočnené rozdelené behy, potom môžu psi a suky patriace do tej istej triedy bežať spoločne bez ohľadu na počet prihlásených. Toto musí byť v každom prípade vyznačené vo vypísaní dostihov.
7.3. Program dostihov.
Program dostihov je zostavený usporiadateľom. Dostihoví psi musia byť zaradení do behu bez akéhokoľvek nadŕžania podľa najleošieho vedomia. Dostihoví psi rôznych krajín majú byť rovnomerne rozdelení do jednotlivých behov. Treba sa vyhnúť zaradeniu do jedného behu najrýchlejších psov alebo psov od jedného majiteľa.

8. Nedostavenie sa psov a funkcionárov.
8.1.
Prihlásení psi, ktorí sa nemôžu dostihov zúčastniť, musia byť nahlásení vedeniu dostihov pred začiatkom akcie. Štartovné musí byť zaplatené v každom prípade.
8.2.
Funkcionári, ktorí sa pre dostih dali k dispozícii, sú povinní prípadnú zábranu vo výkone funkcie oznámiť pred začatím dostihov vedúcemu dostihov. Predčasné zrieknutie sa prevzatej funkcie je možné len po oznámení vedúcemu dostihov a po súhlase jury.

9. Zoznam funkcionárov, úlohy funkcionárov.
9.1. jury
9.2. vedúci dostihov
9.3. cieľový rozhodca
9.4. časomerač
9.5. dráhový pozorovateľ
9.6. štartovacia skupina
9.7. obsluha navíjaku
9.8. veterinárny lekár
9.1.1.
Jury je najvyšší orgán akcie. Dozerá na dodržiavanie dostihového poriadku a sleduje priebeh dostihov. Jej rozhodnutia v sporných a pochybných prípadoch sú s konečnou platnosťou. Jury sa skladá z troch členov, ktorí musia mať licenciu hlavného rozhodcu a pokiaľ je to možné sú z rôznych krajín.
9.2.1.
Vedúcemu dostihov podlieha celé technické a organizačné vedenie akcie. Rozhoduje počas dostihov o všetkých technických a organizačných otázkach, ktoré súvisia s dostihmi. Vedúci dostihov je oprávnený s pomocou jury tie osoby, ktoré nedbajú pokynov funkcionárov, urážajú ich alebo sa neslušne správajú, vylúčiť z dostihov a vykázať zo štadióna. O týchto udalostiach podá usporiadateľ správu príslušnému národnému zväzu.
9.3.1.
Zbor cieľových rozhodcov, ktorý podľa možnosti by mal byť obsadený medzinárodne, rozhoduje vo všetkých otázkach o poradí dobehov. Rozhodujúci pre dobeh je špička nosu psa.
9.4.1.
časomerač a spôsob merania časov je určený usporiadateľom. Pre meranie času, tak ako aj pre poradie dobehov je rozhodujúci konček nosu psa. Meranie času začína v okamihu otvorenia štartovacích boxov.
9.5.1.
Usporiadateľ určí najmenej štyroch dráhových pozorovateľov, ktorí musia mať licenciu dráhového alebo hlavného rozhodcu. Dráhoví pozorovatelia sú rozdelení vedúcim dostihov na svoje pozorovacie úseky a majú za úlohu pozorovať jednotlivé behy a všetky nepravidelnosti a previnenia proti dostihovému poriadku, ktoré sa na dráhe prihodia, bezprostredne po ukončení behu hlásiť jury.
9.5.2.
Rozhodnutia jury, ktoré sa nezhodujú s hlásením dráhového pozorovateľa, je treba tomuto dráhovému pozorovateľovi s vysvetlením oznámiť.
9.6.1.
Štartérska skupina preskúša pred nasadením dostihových psov:
a/ štartovacie boxy,
b/ správne nasadenie košíka, ktorý musí zodpovedať modelom, ktoré FCI pripúšťa (drôtený košík, drôtený košík potiahnutý plastom, plastikový košík),
c/ správne nasadenie dostihovej dečky, ktorá musí zodpovedať FCI uznanému modelu a to aj vo farbe (viď prílohu II.)
d/ klapky obmedzujúce výhľad do strán nie sú povolené.
9.6.2.
Kontrola, nasadenie do boxu a štart majú nasledovať plynule za sebou bez náhlenia.
9.7.1.
Obsluha navíjaku obdrží svoje pokyny od vedúceho dostihov. Návnada musí byť ťahaná pokiaľ je to možné v stálom odstupe dvadsiatich metrov pred prvým psom. V prípade chybného štartu musí byť zajac ihneď zastavený, zakiaľ sa ešte nachádza na prvej polovici štartovacej roviny.
9.8.1.
Veterinárneho lekára objedná usporiadateľ. Musí byť prítomný po celú dobu dostihov a stále pripravený k zásahu. Doporučuje sa, aby sa rešpektovala úloha veterinárneho lekára podľa vysvetlenia v prílohe III.
9.9
Funkcionári (členovia jury, rozhodcovia, dráhoví pozorovatelia), ktorých psi sa zúčastnia behu, nesmú počas tejto doby vykonávať svoju funkciu a musia byť nahradení.

10. Dráhové vzdialenosti, výmery, povrch dráhy, sedlisko.
10.1.
Dráhové vzdialenosti sa merajú v odstupe jedného metra od vnútorného ohradenia a sú:
a/ pre veľké plemená 200m – 900m,
b/ pre whippetov a taliánskych chrtíkov 200m – 500m.
10.1.2.
Pre dĺžku dráhy cez 525m sú pripustení psi, ktorí 1. januára príslušného roku majú najmenej dva a nie sú staršie ako šesť rokov. Pri dostihu na takých dlhých tratiach podliehajú psi špeciálnej kontrole veterinárneho lekára.
10.1.3.
časový odstup medzi zasebou nasledujúcimi behmi toho istého psa musí byť:
a/ pri vzdialenosti do 525m najmenej 30 minút,
b/ pri vzdialenosti nad 525m najmenej 60 minút.
Pri vzdialenostiach nad 525m môžu dostihoví psi štartovať najviac dva razy za deň. Opakovanie behov v ten istý deň je zakázané.
10.2.
Najmenšia šírka dráhy je na rovine 6m, v zátačkách 8m, prípadne pri prevýšených zátačkách 7m. Za prevýšené zátačky sa považujú také, ktoré majú aspoň 8% prevýšenia. Rádius zákrut musí byť najmenej 40m pri meraní od vnútorného ohradenia.
10.3.
Medzinárodné dostihy môžu byť usporiadané na dráhach s bezchybným trávnikom (žiadna tvrdá, čerstvo pokosená tráva) a s dostatočne mäkkou pôdou na pieskových dráhach. Dráha nesmie mať žiadne diery a musí byť bez cudzích telies, ktoré by mohli psov ohroziť alebo rozptýliť (odvrátiť ich pozornosť).
10.4.
Štartovacie boxy musia byť umiestnené tak, aby dostihoví psi, merané od boxov, mali pred sebou rovinu najmenej 40m dlhú. Návnada za cieľovou čiarou musí byť ťahaná ešte najmenej 30m zvýšenou rýchlosťou. Celkový beh za cieľovou čiarou musí byť 50m.
10.5.
Sedlisko musí byť oddelené od dráhy, čisté a pre pobyt psov vhodné. Výhľad na dráhu je treba psom zakryť zástenou. Môžu byť tiež na mieste určenom usporiadateľom umiestnení v aute. V tomto prípade je auto pokladané za súčasť sedliska. Na sedlisku musí mať každý pes dobre upevnený obojok, ktorý má na sebe až do zavedenia do štartovacích boxov. Ostnaté a sťahovacie obojky sú zakázané. Každý majiteľ zodpovedá za to, že jeho pes sa v sedlisku správa pokojne a je načas pripravený k štartu.
10.6.
Všetky dostihové dráhy, na ktorých sa konajú medzinárodné dostihy, musia mať FCI - Komisiou pre chrtov udelené schválenie. V prípade, že po udelení schválenia dôjde k zmenám na dráhe alebo na technike, je nevyhnutné tieto zmeny prostredníctvom príslušného členského zväzu ohlásiť FCI - Komisii pre chrtov.
10.7
Jury má právo presvedčiť sa pred začiatkom dostihu, že dostihová dráha zodpovedá údajom udaným usporiadateľom, najmä či nehrozia nejaké zdroje nebezpečenstva.

11. Dostihové zariadenie.
Usporiadateľ je povinný použiť bezchybné a fungujúce dostihové zariadenie. K tomu patrí:
a/ ťahanie zajaca musí razantne zrýchlovať (okamžite), vo svojej rýchlosti musí byť rýchlo regulovatelné, musí mať dostatočnú rezervu výkonu,
b/ vodiace kladky nesmú byť svetlej farby a nesmú sa lesknúť,
c/ návnada má byť zo svetlej, približne 40cm dlhej zajačej kože alebo koži podobnej náhrade. Návnada z latky alebo plastu môže byť použitá pri daždivom, vlhkom počasí.
d/ štartovacie boxy musia mať nasledovné minimálne miery: dĺžka 110cm, výška 84cm, šírka 28cm. Medzery medzi jednotlivými boxami musia byť najmenej 10cm široké. Vnútorné steny musia byť hladké a bez vyčnievajúcich častí. Podlaha musí byť drsná (krupičková) a bez zbytočného výškového rozdielu prechádzať na trávnatú alebo pieskovú plochu dráhy. Predné dvierka sa nesmú lesknúť a musia psom umožňovať dobrý výhľad na návnadu a musia byť tak upravené, aby sa vylúčila možnosť poranenia.

12. Opakovanie behov.
12.1.
Jury rozhodne, či má byť beh opakovaný. Dôvodom môže byť:
a/ vedúci pes dobehol bližšie ako 10m k návnade alebo sa od nej vzdialil viac ako 30m alebo keď táto vysokým letom výslovne rušila priebeh behu,
b/ návnada bola cez a za cieľovou čiarou menej ako 30m ťahaná menšou rýchlosťou,
c/ zlyhali štartovacie boxy,
d/ návnada zostala ležať na trati,
e/ dráhoví pozorovatelia alebo jury zistili preukázateľné narušenie priebehu behu. Pády psov sa nehodnotia ako narušenie behu.
12.2.
Vo veľmi jasných prípadoch môže jury v pozastavenom behu vpredu umiestnených psov oslobodiť od opakovania behu a umiestniť ich podľa ich dobehu, keď ich pozícia pred začiatkom narušenia bola absolútne nepochybná, všetci psi absolvovali najmenej polovicu dĺžky dráhy a správny chod dostihu zostáva zaistený.
12.3.
Opakovať sa môžu behy ihneď, ak všetci psi v pozastavenom behu absolvovali menej ako polovicu trate. Inak musia byť dodržané prestávky podľa odstavca 10.1.3.

13. Diskvalifikácia.
13.1.
Jury môže diskvalifikovať psov, ktrí počas behu zastavia, ktorí priebeh dostihu rušia, ktorí musia byť okolostojacimi ponúkaní k vybehnutiu z boxov alebo sú lákaní cez cieľovú čiaru. Pokrikovanie, gestá, pískanie a ďaľšie manipulácie, ktorými má byť pes prinútený k behu, môžu byť dôvodom diskvalifikácie.
13.2.
Jury musí diskvalifikovať psa, ktorý iných psov napáda, pokúša sa napádať alebo sa násilne presadzuje.
13.3.
Psi, ktorí napádajú sú takí, ktorí svoj záujem nesústreďujú na návnadu, ale iných psov napádajú alebo sa ich pokúšajú napádať, aby im bránili v normálnom sledovaní kože. Bezprostredná obrana po napadnutí útočiacim psom je dovolená. Keď sa pes presadí vlastným telom, aby si zaistil voľnú dráhu bez úmyslu napadnúť a jeho záujem je sústredený len na návnadu, neposudzuje sa to ako napádanie.
13.4.
Diskvalifikácie musia byť zreteľne zapísané do licenčnej karty. Licenčná karta je zadržaná usporiadateľom a počas troch dní odoslaná na dostihovú komisiu príslušného národného zväzu vlastníka karty. Pre zápis do karty sa použije skratka slova diskvalifikovaný – disqualification = disqu.
13.5.
Psi, ktorých jury diskvalifikovala podliehajú nasledujúcim lehotám:
1.diskvalifikácia v dostihovej sezóne – žiadne obmedzenie,
2.diskvalifikácia v dostihovej sezóne – 4 týždne dištanc,
3.diskvalifikácia v dostihovej sezóne – 8 týždňov dištanc.
Ak je pes v dvoch dostihových sezónach štyri razy diskvalifikovaný, stráca svoju dostihovú licenciu. Má možnosť po splnení podmienok túto ešte raz získať. Ak by v nasledujúcich dvoch rokoch túto po štyroch diskvalifikáciách opäť stratil, nové plnenie podmienok už nie je možné.

14. Doping.
14.1.
Každý druh dopingu, ktorý vyvoláva zvýšenie výkonu alebo zmenu výkonu dostihového psa, je zakázaný.
14.2.
Pri podozrení na doping môže jury v spojení s prítomným veterinárom zariadiť dopingovú kontrolu. Vlastník psa je povinný tohoto psa predviesť ku kontrole. V prípade, že sa doping potvrdí, idú náklady na účet majiteľa psa. Doping má za následok vylúčenie z kynologických organizácií.
14.3.
FCI - Komisia pre chrtov nechá každoročne vykonať najmenej dve dopingové skúšky (kontroly) splnomocneným laboratóriom. Usporiadajúce organizácie budú pred začiatkom dostihovej sezóny vybrané žrebom a vyžrebovanie zostane tajné.

15. Spôsob hlásenia.
Usporiadateľ pošle v priebehu dvoch týždňov po vykonaní dostihu tri programy so zapísanými výsledkami na svoj národný zväz. Národný zväz je zodpovedný za neodkladné odoslanie na FCI – Komisii pre chrtov.

16. Ručenie.
Ani usporiadateľ, ani funkcionári neručia za úrazy psov, majiteľov psov alebo funkcionárov. Rovnako tak neručí majiteľ psa, keď tento pri behu spôsobí zranenie inému psovi.

17. Protesty.
Protesty sú prerokované jury, jej rozhodnutie je konečné.

18. Majstrovstvá sveta a Európy.
18.1.
FCI – Komisia pre chrtov určí podľa ponuky krajín vybranú krajinu a dráhu, na ktorej tieto majstrovstvá budú usporiadané. Požiadavku o jeden z týchto majstrovských dostihov je treba nárokovať cez príslušný národný zväz. Predpoklady pre bezchybné uskutočnenie musia byť zaručené nárokujúcou organizáciou.
18.2.
Vykonávacie predpisy pre oboje majstrovstvá sú uvedené v špeciálnom poriadku – Vykonávacie ustanovenia pre FCI svetové a európske majstrovstvá. Tieto nesmú odporovať tomuto dostihovému poriadku a tvoria podstatný diel tohoto dostihového poriadku (viď prílohu).

19. Ochrana zvierat.
Je treba tiež dbať na ochranu zvierat. Z tohoto dôvodu má majiteľ možnosť svojho psa z dostihu stiahnuť. Rovnako tak môže jury na návrh prítomného veterinára majiteľovi dostihového psa ďaľšiu účasť na dostihoch zakázať, ak je ohrozené zdravie psa.

20. Platnosť.
Úpravy týchto predpisov boli schválené predstavenstvom FCI v roku 1996 v Ríme a vstúpili do platnosti od 01.01.1997.


*Pod pojmom – národný zväz – sa rozumie Dostihová komisia SKJ.

up