Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

Site Navigation:
 
 

Štatút pre udeľovanie titulu dostihový víťaz SR

Udelenie titulu Dostihový víťaz SR je podmienené:

1.Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli dostihov o titul Dostihový víťaz SR, ktorý na každý rok vypisuje Dostihová komisia.

2.Na každý rok je určených sedem alebo deväť bodovacích dostihov podľa možnosti klubov. Z týchto dostihov sa zúčastneným psom započítavajú najlepšie výsledky z najviac piatich dostihov.

3.Na štarte dostihu pre jednotlivé plemeno musia byť podľa pravidiel FCI najmenej traja účastníci. Inak sa beh považuje za ukážkový.

4.Dostihová komisia po poslednom dostihu seriálu spočíta body pre každé plemeno a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov.

5.Po získaní titulu majiteľ psa, suky predloží Dostihovú knihu a Preukaz o pôvode na Dostihovú komisiu a táto po overení požiada SKJ o zápis.

6.Systém bodovania:

A finále 1/15b, 2/13b, 3/11b, 4/9b, 5/8b, 6/7b,

B finále 1/6b, 2/5b, 3/4b, 4/3b, 5/2b, 6/1b.

7.Pri rovnosti bodov je rozhodujúci počet lepších umiestnení.

8.Dostihová komisia má právo za výnimočných okolností neudeliť titul Dostihový víťaz SR.

up