Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

Site Navigation:
 
 

Štatút pre udeľovanie titulu dostihový šampión SR (Šampión práce SR)

Udelenie titulu Dostihový šampión SR je podmienené:

1.Získaním 3x ohodnotenia CACT na domácich, alebo zahraničných dostihoch, ktoré v počte štyri na každú dostihovú sezónu určí Dostihová komisia, orgán SKJ pre riadenie dostihového športu. Počet osvedčení 3x CACT, je potrebné získať najmenej v dvoch dostihových sezónach.

2.Získanie čakateľstva potvrdí hlavný rozhodca dostihu na osvedčení CACT, ktoré vydáva Dostihová komisia a zápisom do Dostihovej knihy.

3.Po získaní potrebného počtu CACT majiteľ psa alebo suky odovzdá karty CACT, Preukaz o pôvode (zahraniční majitelia fotokópiu) a doklad potvrdzujúci, že dotyčný pes získal na výstave, kde sa udeľuje CAC ohodnotenie najmenej veľmi dobrý na Dostihovú komisiu, ktorá po overení odošle doklady Slovenskej kynologickej jednote, ktorá vystaví diplom a získanie titulu šampióna zapíše do Preukazu o pôvode.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

1.Čakateľstvo CACT na titul Dostihový šampión SR sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na dostihoch doma alebo v zahraničí, ktoré na každú sezónu určuje v počte štyri Dostihová komisia - orgán SKJ pre riadenie dostihového športu a schválených v pláne kynologických podujatí v danom roku.

2.CACT sa udeľuje psovi a suke z každého plemena, ak v A finále dobehne na prvom mieste. Podmienkou pre udelenie je, že na štarte dostihu jednotlivých plemien a pohlavia musí byť najmenej šesť psov. Pri mixe (spoločný beh psov a súk) sa udeľuje iba jeden CACT spoločnému víťazovi.

3.CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorý už titul Dostihový šampión získal.

4.Res. CACT sa udeľuje za tých istých podmienok psovi, ktorý dobehne na druhom mieste. Tri karty Res. CACT môžu nahradiť iba jeden CACT. Ak v takomto dostihu zvíťazí pes, ktorý už splnil podmienky dostihového šampióna získava tento pes CACT, vtedy druhý pes obdrží RES.CACT, ktorý sa mu započíta ako CACT.

5.Dostihová komisia za výnimočných okolností má právo neudeliť čakateľstvo na šampióna CACT.

up