Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

Site Navigation:
 
 

VYKONÁVACÍ PREDPIS K MAJSTROVSKÝM DOSTIHOVÝM PODUJATIAM FCI - PRÍLOHA K PRAVIDLÁM FCI

1. Druh majstrovských dostihov
FCI usporadúva ročne tri majstrovstvá:
1.1 Majstrovstvá sveta – FCI
1.2 Majstrovstvá Európy – FCI
1.3 Majstrovstvá sveta na snehu – FCI

2. Udelovanie titulov
V týchto dostihoch získané tituly znejú:
2.1 FCI – Majster sveta s číslom roku (napr. 1999)
2.2 FCI – Majster Európy s číslom roku (napr. 1999)
2.3 FCI – Majster sveta na snehu s číslom roku (napr. 1999)

3. Poriadateľ
Tieto dostihy poriada členská krajina FCI. Komisia pre chrtov FCI (CDL) určí krajinu a miesto, ako aj náhradného usporiadateľa, vždy dva roky vopred.
3.1 Tieto majstrovstvá sa smú konať len na dráhach, ktoré sú zaradené v kategórii <A>.
3.2 Komisia pre chrtov FCI je oprávnená v období od pridelenia podujatia až po jeho vykonanie kontrolovať zariadenie dostihovej dráhy, prípadne udeliť poplatky.
3.3 V dňoch týchto FCI – majstrovstiev nesmú byť konané žiadne iné medzinárodné dostihy chrtov.

4. Oprávnenie štartovať
4.1 Právo štartovať majú všetci psi, ktorí vlastnia platnú dostihovú licenciu členskej krajiny FCI a boli nahlásení svojim národným zväzom. Oprávnení štartovať sú aj takí psi, ktorí sú zapísaní v prílohe FCI – plemennej knihy (Register). 4.2 Maximálny počet pre plemeno, pohlavie na jednu krajinu je šesť účastníkov. Výnimky podliehajú schváleniu FCI – Komisie pre chrtov. Vlaňajší víťazi smú obhajovať svoj titul mimo kontingentu šiestich psov.
4.3 Prihlásený pes musí čisto absolvovať oba posledné dostihy pred uzávierkou nahlasovania. Diskvalifikácia v období od uzávierky nahlasovania po majstrovstvá vylučuje psa z účasti na majstrovstvách. U psov, ktorí sú v dostihu po prvom behu stiahnutí na základe posudku zverolekára, sa hodnotí tento dostih ako platný štart.

5. Vypísanie dostihov
Návrh textu vypísania dostihov je nutné predložiť na schválenie poverenému členovi FCI – Komisie pre chrtov. Až po jeho schválení smie byť vypísanie dostihov rozoslané ostatným národným zväzom.

6. Nahlasovanie
6.1 Na FCI majstrovské dostihy sa nedá nahlásiť priamo usporiadateľovi, ale výlučne cez národný zväz majiteľa psa.
6.2 Na FCI majstrovské dostihy sa nahlasujú iba takí psi, ktorí svojim výkonom napĺňajú podmienky pre vrcholovú konkurenciu. Každý národný zväz rozhodne vo svojom dosahu, ktorí psi v rámci kontingentu budú nahlásení.
6.3 Okrem kontingentu podľa článku 4.2 môže každá krajina nahlásiť ešte nahradných psov, ktorí majú príležitosť byť nasadení namiesto vypadnutých psov.
6.4 Psi musia byť nahlasovaní národným zväzom podľa výkonnosti, oddelene pre plemeno a pohlavie. Zoznamy musia obsahovať mená psov podľa rodokmeňa ako aj mená majiteľov zhodujúce sa s dostihovými licenciami.

7. Funkcionári
Každá krajina je povinná zaslať so svojimi prihláškami aj návrh funkcionárov. členov jury a dráhových pozorovateľov určí usporiadateľ. Jury v každom prípade pozostáva z troch členov, ktorí sú z rôznych krajín, počíta sa tiež s náhradníkom. U dráhových pozorovateľov sa taktiež vyžaduje, aby boli úseky dráhy obsadené medzinárodne.

8. Podmienky pre udelovanie titulov
8.1 Ak sú na štarte najmenej šiesti psi pre plemeno a pohlavie, môže sa titul zadať oddelene psovi aj suke. Ak je na štarte z jedného pohlavia menej ako šesť jedincov, bežia psi a suky spoločne a pre toto plemeno sa zadáva iba jeden titul.
8.2 Ak je z jedného plemena na štarte menej ako šesť jedincov, nevzniká nárok na titul. Vypísané ceny sa napriek tomu udelia.
8.3 Ak je z jedného plemena na štarte menej ako šesť jedincov, pre toto plemeno sa dostih nekoná.

9. Vzdialenosti
Pre veľké plemená: 475 – 480 metrov
Pre malé plemenáná: 350 – 365 metrov
Malé odchýlky sú možné.

10. Ceny
10.1 Potvrdenie o udelení titulu (národným zväzom usporiadateľa).
10.2 Víťazné dečky pre získajúcich titul v dostihoch:
FCI – Majster sveta: biela
FCI – Majster Európy: modrá
FCI – Majster sveta na snehu: červená
10.3 Pre finalistov: čestné ceny

11. Štartovné
Výšku štartovného poplatku stanoví FCI – Komisia pre chrtov v nemeckých markách. Štartovné sa odvedie narodnému zväzu a vedúci výpravy (equipenchef) ho zaplatí usporiadateľovi.

12. Vedúci výpravy (equipenchef)
Každý národný zväz spolu s prihláškou účastníkov menuje aj vedúceho výpravy.
12.1 Vedúci výpravy je počas podujatia hovorcom a sprievodcom účastníkov svojho národného zväzu vo všetkých otázkach.
12.2 Pokyny organizátorov odovzdáva členom svojej výpravy.
12.3 On je spájajúcim článkom medzi jednotlivými majiteľmi psov svojej krajiny a organizátormi podujatia.
12.4 Iba vedúci výpravy môže predkladať všetky naskytnuté otázky, podnety, námietky alebo sťažnosti na príslušných organizačných miestach prípadne u poriadateľa a s nimi tieto veci vyjasniť.
12.5 Vo svojej výprave radí, vysvetľuje a stará sa o disciplínu.
12.6 Počas príchodu psov zbiera licenčné karty a pracovné zošity svojich členov a odovzdáva tieto na sekretariát dostihov. Odhlásenia treba čím skôr oznámiť vedúcemu výpravy.

13. Spôsob postupu
13.1 Pre FCI majstrovské dostihy je zvolený spôsob postupu podľa časov dosiahnutých v rozbehoch. Každý pes s výnimkou plemena greyhound, musí absolvovať najmenej dva rozbehy, pričom finálový beh je ako tretí. Pre postup do finále je rozhodujúci lepší čas z dvoch rozbehov. Ak je z jednej kategórie menej ako 36 jedincov alebo u greyhoundov menej ako 18 prihlásených jedincov, môže byť klasifikácia vykonaná bez merania času. U greyhoundov je povinný iba jeden rozbeh; druhý rozbeh je fakultatívne možný. FCI – Komisia pre chrtov môže udeliť výnimky.
13.2 V záujme myšlienky ochrany zvierat treba dbať na to, aby boli psi ušetrení zbytočných behov.
13.3 Pri veľkom počte prihlásených môže poriadateľ FCI majstrovských dostihov rozdeliť tieto na dva dni. Jednotlivé plemená musia ale absolvovať svoje dostihy v jeden deň. Plemená afgánsky chrt, greyhound a whippet štartujú v takom prípade v nedeľu, všetky ostatné plemená v sobotu. Pre psov náhradníkov plemien afgánsky chrt, greyhound a whippet, ktorí sa nemôžu zúčastniť majstrovstva, je určený medzinárodný dostih v sobotu.
13.4 Systém časomiery vyžaduje cieľovú kameru. časomiera musí zachytiť čas aj obraz všetkých cez cieľ bežiacich psov. časomieru zabezpečuje poriadateľ.
13.5 Okrem toho musí súčasne bežať aj nezávislý náhradný systém merania.
13.6 Popri týchto opatreniach musia byť nasadení aj cieľoví rozhodcovia.

14. Osoba poverená dohľadom nad majstrovstvami
FCI – Komisia pre chrtov poveruje pre každé FCI majstrovské dostihy jednu znalú dostihovú osobnosť ako hlavný dohľad nad podujatím. Úlohou tejto osoby je dohľad nad prípravou a prevedením celého podujatia. Do toho spadá aj kontrola programu. Táto osoba môže dávať podnety na zmeny a v špeciálnych prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou. V sporných prípadoch ho jury žiada o názor. Náklady na túto poverenú osobu preberá poriadateľ.

15. Ďaľšie ustanovenia
Pre všetky otázky, ktoré neboli spomenuté v tomto vykonávacom predpise, platí aktuálna verzia Dostihového poriadku FCI.

Zmeny boli prijaté na zasadaní generálneho výboru v Kodani v novembri 1996.

up