Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

Site Navigation:
 
 

Národné vykonávancie predpisy k dostihovému poriadku FCI

Dostihová komisia SKJ pre riadenie dostihového športu a súťaží chrtov začala svoju činnosť, po prijatí za riadneho člena Komisie pre chrtov FCI (Commission de Lévriers-CDL), dňa 17.9.1998.

1. Dostihová komisia SKJ sleduje vydaním smerníc jednotný výklad dostihového poriadku FCI. Upresňuje body, v ktorých dostihový poriadok FCI dáva členským krajinám právomoc úprav pre národné dostihy.

2. Žiadosť na poriadanie medzinárodných akcií (dostihov, coursingu a pod.) sa predkladá na schválenie Dostihovej komisii SKJ do 20. októbra predchádzajúceho roku.
2.1. Podujatia, ktoré nie sú uvedené v kalendári FCI, sú považované za podujatia na národnej úrovni.
2.2. Národné podujatia povoľuje Dostihová komisia. Žiadosti na poriadanie národných podujatí sa podávajú na Dostihovú komisiu do 25. novembra predchádzajúcehu roku. Akcie, ktoré nie sú povolené Dostihovou komisiou sú neplatné.
2.3. Povolenie je viazané na poplatok. Výška poplatku je t.č. 200.-Sk za každé jednotlivé podujatie.

3. Pridáva sa v bode 3.2. písmeno ch/ pre plemená whippet a taliánsky chrtík s vyššou kohútikovou mierou môžu byť vypísané kategórie šprintérov.

4. Dostihovú licenciu v Slovenskej republike vystavuje Dostihovou komisiou poverený registrátor na základe licenčnej karty mladých (tréningová karta), ktorá obsahuje údaje podľa bodu 4.1., 4.2. a vystavuje sa na žiadosť majiteľa psa vo veku: malé plemená 12 mesiacov, veľké plemená 15 mesiacov. Podmienkou pre vystavenie medzinárodnej licenčnej karty je absolvovanie 1x sólobeh a 2x čisté spoločné behy za prítomnosti hlavného rozhodcu, ktorý toto potvrdí v karte mladých. Medzinárodná licenčná karta je vystavená na žiadosť majiteľa psa vo veku: pre malé plemená 15 mesiacov, pre veľké plemena 18 mesiacov.

5. Vypísanie športovej akcie (dostihu, coursingu a pod.) je povolené po schválení Dostihovou komisiou SKJ.
5.1. Výšku štartovného poplatku určuje usporiadateľ.
5.3. Prihlášky odosiela majiteľ psa na kontaktnú adresu usporiadateľa najneskôr 14 dní pred konaním dostihu. Usporiadateľ je povinný prihlášku potvrdiť. Prihláška musí obsahovať údaje uvedené v licenčnej karte.

9.1.1. Pre národný dostih nahrádza jury jeden hlavný rozhodca.
9.3.1. Pre národný dostih postačuje jeden rozhodca.
9.5.1. Mení sa na dvoch dráhových rozhodcov.
9.6.1. Pod pojmom štartovacia skupina sa myslí obsluha v sedlisku, štartér pri boxoch (musí mať licenciu rozhodcu).
9.6.2. Doplňuje sa; štart prebieha zo zatvoreného boxu, pri štarte z otvoreného boxu (zadné dvierka) je beh neplatný a označený za nedobeh.

11. Dopĺňa sa do písmena d/ boxy musia mať zadné, pevne uzatvárateľné dvierka.

13.5. Pri druhej a ďaľšej diskvalifikácii usporiadateľ odoberie kompletnú dostihovú licenciu a túto zašle príslušnému národnému zväzu - registrátorovi diskvalifikácií. V prípade prvých diskvalifikácií zašle registrátorovi ich zoznam.

15.1. Usporiadateľ pošle bezodkladne po skončení podujatia dva programy so zapísanými výsledkami Dostihovej komisii SKJ na aktuálnu adresu registrátora výsledkov.

20. Vykonávacie predpisy nadobúdajú platnosť po schválení Dostihovou komisiou SKJ dňa 11.12.1998.

up